Autoridade Bobonaro hetan rihun $18 komemora 28 Novembru