iklan

BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Autoridade Bobonaro hetan rihun $18 komemora 28 Novembru

Autoridade Bobonaro hetan rihun $18 komemora 28 Novembru

Prezidente Komisaun Organizadora 28 Novembru Munisípiu Bobonaro, Semedo da Costa. ImaJen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO,17 novembru 2021 (TATOLI – Governu Sentrál aloka orsamentu ho montante $18.000,00 ba Autoridade Munisípiu Bobonaro hodi halo preparasaun ba komemorasaun loron Proklamasaun Independénsia ba dala-46 iha autoridade munisípiu refere.

“Totál orsamentu ne’ebé governu apoia ba munisípiu Bobonaro ba selebrasaun 28 Novembru tinan ida ne’e hamutuk $18.000,00. Aloka kada suku $100 dolar no postu administrativu sira entre $1.000,00 to’o $3,000,00-resin,” Prezidente Komisaun Organizadora komemorasaun 28 munisípiu Bobonaro, Semedo da Costa, iha salaun administrasaun munisípiu Bobonaro, kuarta ne’e.

Parte munisípiu Bobonaro nian fatin ne’ebé atu komeora loron Proklmasaun Independénsia ba dala-46, ne’ebe sei komemora iha kampu futeból Maliana.

Hosi montante ne’e sei aloka ba postu administrativu sira totál $10.500,00 hanesan Atabae $1.400.00, Balibo $1.600,00, Cailaco $ 1,800,00, Bobonaro $3.300,00, Lolotoe $1.700 no postu administrativu Maliana $700,00. Enkuantu $7.500,00 sei gasta iha preparasaun ba atividade hotu iha serimónia to’o remata.

Maske nune’e, Komisaun Organizadora sei reablita fatin refere, tanba anin sobu kalen, halo udan-been tama salaun laran iha fulan rua ba kotuk to’o agora seidauk troka kalen foun. 

Fatin serimónia komemorasaun 28 Novembru iha munisípiu Bobonaro, anin sobu iha fulan-rua ba kotuk. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

“Ida-ne’e ita planea ona antes tama ba selebrasaun, kakuluk sira anin-sobu sira ne’e, sei hadi’a no troka fila-fali, no ita sei pinta fila-fali podium sira-ne’e, hamoos foer no tahu sira atu ita bele realiza serimónia ne’e ho di’ak,” nia informa.

 

 

Nia dehan, daudaun ne’e preparasaun iha nível munisípiu mak komandu polísia Bobonaro halo ona formasaun formatura parada ba estudante na’in-114 durante semana rua. Enkuantu iha nível postu administrativu mós kria ona komisaun atu identifika fatin ba selebra iha idak-idak nia postu.

Enkuantu atividade ne’ebe sei realiza iha komemorasaun loron istóriku ne’e mak hanesan, kompetisaun dada-tali no dansa tebe-tebe reprezenta suku idak-idak nian.

Jornalista         : Sérgio da Cruz

Editór               :Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!