Edukasaun Bobonaro sei konsulta ho PAM kona-bá kondisaun EBF Piron