Empreza finaliza konstrusaun postu saúde Builale no Uaimori