Governu iha medida neen hodi apoiu ba empregu sira