Komisaun E husu entidade relevante kontinua  hasai sedimentasaun iha mota