Komunidade iha Suku Asumau 98% asesu on aba lina eletrifikasaun