Komunidade labarai husu governu normaliza bee-mota rai ketan