Komunidade Musulmanu preokupa ho prosesu sertidaun kazamentu iha TL