Loron Nasionál Veteranu: “joven sira presiza dignifika ita-nia veteranu vivo no eroi sira”