Negosiante faan motor no kareta iha estrada publiku