Nu’udar nasaun no povu ida tenke brani hasoru dezafiu ho matenek