PAM Baucau konsidera povu nia votu determina nasaun nia futuru