PAM Bobonaro husu funsionáriu suku 200 ativu iha sede suku