Ponte Bitopa-Noetoko konstrui uza dezeña ponte antiga Oébaha no Bihala