Reprezentante povu husu Governu reativa Border Pass iha fronteira