SEAK verifika ona kazu ahi han uma-lisan iha Uailili