SEII fó formasaun kontrola hirus ba prizioneiru 35 iha prizaun Becora