STAE kontinua esforsu atu eleisaun lejislativa ho kualidade no efeitu