STAE sei selu ofisiál eleitorál kuaze miliaun $1.4