TekVok Soibada iha prosesu rekonversaun no tinan rua mai sai ESJ