Terra no Propriedade Bobonaro laiha koñeseimentu ba empreza Hong Takhacay sosa  rai iha Mau-Mali