Uma-kain 40% partisipa ona sensu populasaun 2022 iha Bobonaro