Veteranu Baguia husu governu dignifika martires patria