Xanana agradese vizita Ministru Negosiu Estranjeiru Xina Wang YI mai TL