iklan

Uncategorized

Eleitu PR, Lu-Olo Sei Kaer Metin Prinsipiu no Valor Estadu

Eleitu PR, Lu-Olo Sei Kaer Metin Prinsipiu no Valor Estadu

GLENO (ANTIL) – Kandidatura Prezidenti Republika ho numeru sorteiu rua (2), Francisco “Lu-Olo” Guterres afirma katak, bainhira nia sai prezidenti republika ba dahuluk nia sei garante defesa ba prinsipiu no valor sira estadu direitu demokratiku nian.

“Hanesan konsagra ona iha Konstituisaun Republika, hau kandidata an ba prezidenti republika hodi garante defeza ba prinsipiu no valor sira estadu direitu demokratiku nian,” Francisco “Lu-Olo” Guterres afirma iha nia intervensaun wainhira hato’o nia programa ba kandidatura prezidenti republika periodu 2017-2022, Sexta (03/03/2017), iha Gleno, Autoridade Munisipiu Ermera.

Lu-Olo promete, bainhira eleitu ba prezidenti republika, nia sei asumi ho neon knar xefi estadu nian mak tau matan ba hametin paz, estabilidade no unidade nasional, atu luta ba igualidade ekonomika no sosial, atu hahi koperasaun no solidaridade institusional no atu hare’e mos oinsa atu hametin liutan soberania no identidade nasional.

“Sai prezidenti laos atu sai opozisaun, sei la halo opozisaun ba governu ka ba parlamentu nasional. Maibe, sei buka bebeik atu hametin nafatin dialogu no koperasaun ho orgaun soberania nian hotu,” hateten Lu-Olo.

Nune’e mos garante partisipasaun sidadaun hotu nian iha partisipasaun hot-hotu iha dezemvolvimentu iha ambitu dezemvolvimentu politika, sosial, kultura no ekonomia nian ho nia konesementu ne’ebe naton iha ba nia an.

“Hanesan Prezidenti Republika, hau sei hatene hau nia knar ne’ebe defini ona iha konstituisaun. Sai prezidenti sei sai guardiaun ba konstituisaun ne’ebe mak ukun ita hotu. nia dever uluk liu mak kumpri no halo ema hotu kumpri ita nia lei inan ne’ebe mak konsagra,” Lu-Olo tenik.

Nia mos sei la taka matan atu hamutuk ho governu halo negosiasaun ba tratadu internasional ka akordu bilateral kona ba defeza no seguransa.

“Halo esforsu tomak hodi buka dezemvolve relasaun diak ho pais hot-hotu. Halo Timor fila an ba ponte ida ne’ebe bele liga pasifiku to’o Azia,” Lu-Olo promete.

Prezidenti Republika nudar mos komandante supremu tenki garante atu forsa sira defeza no seguransa nian nu’udar profesional.

Jornalista: Manuel Pinto / Editor: Gantry Meilana

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!