iklan

Uncategorized

Lei Lelaun Iha Ona Meja Komisaun A PN

DÍLI,(TATOLI)-Deputadu Parlamentu Nasionál Arão Noe hateten, simu ona lei Lelaun ne’e husi Ministeriu Justisa atu submete ba diskusaun iha tempu besik.

“Lei ne’e atu kria komisaun ida hodi hare ba sasan sira Polisia no prokurador sira prende tamba durante ne’e ita laiha lei ida hodi halo leilaun,”dehan Arão Noe ba Ajensia TATOLI iha PN Kinta (30/03).

Lei ne’e atu fasilita estadu hodi lelaun ba motor no kareta nebe’e PNTL prende  bainhira nain la foti tuir prazu tempu ne’ebe determina.

Komisaun A sei hahú deskute lei ne’e hafoin finaliza diskusaun pareser ba lei Podér Locál, Lei eleisaun Munisipál no Alterasaun lei remunatoriu de Juizés.

Deputadu ne’e realsa, komisaun sei aselera prosesu diskusaun lei diretu labarik, anti korupsaun   no lei seluk tan antes terseira lejislatura remata iha 31 fulan julho 2017.(Jornalista Agapito dos Santos/Editor : Alberto Alves).

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!