iklan

NASIONÁL, EKONOMIA, MUNISÍPIU, OÉ-CUSSE (RAEOA)

RAEOA Rekolla Reseita Milloen 21 Resin

RAEOA Rekolla Reseita Milloen 21 Resin

RAEOA lansa reseita iha salaun alfandega Oekusi, ohin. Foto Agapito dos Santos

OEKUSI, (TATOLI) – Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA) durante tinan tolu rekolla ona reseita milloen $21.454.818 hafoin implementa projetu Zona Espesiál Ekonomia Sosiál no Merkadu (ZEESM) hahú 2015 to’o 2017.

Sekretária Rejionál asuntu Finansa, Leonia da Costa Monteiro, hateten renda ne’e rekolla hosi taxa alfándega, eletrisidade, transporte terestre, pasaporte, rejistu emprezariál, lotaria, otel, bilete aviaun ZEESM no seluktán. Trimestre dahuluk tinan ne’e hamutuk rihun $222.

“Reseita hirak ne’e maihosi alfándega liuhosi importasaun no exportasaun iha fronteira, reseita maihosi infraestrutura, tanba tuir lei tenke kua impostu ba projetu infrastutura no konsultan projetu iha Oekusi hahú pursentu rua to’o haat”, haktuir bainhira lansa reseita RAEOA iha salaun alfandega Oekusi, ohin.

Leonia esplika reseita ba bilete aviaun ZEESM hamutuk milliaun $2.200. Totál ne’e metade transfere ba konta bankaria Estadu no restu ba konta RAEOA.

“2015 ami transfere ba tezoru Estadu miloen milliaun tolu resin, 2016 to’o 2017 milliaun haat resin”, hatutan.

Sekretária ne’e realsa RAEOA seidauk ezekuta renda sira ne’e, tanba seidauk iha enkuadramentu legál. “Osan ne’e iha hela banku, tanba seidauk iha enkuadramentu legál”.

Totál Orsamentu Jerál Estadu ba projetu ZEESM durante ne’e hamutuk milliaun 500 resin, maibé foin ezekuta milliaun atus rua resin ba projetu infraestrutura bázika, ponte, estrada, irigasaun, bee moos, eskola, saúde no seluktán.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!