NASIONÁL, JUSTISA, DILI, LEI, MUNISÍPIU

KAK Kontinua Halo Vizita Surpreza Sein Koñesimentu

KAK Kontinua Halo Vizita Surpreza Sein Koñesimentu

Komisáriu KAK, Sergio Hornay, entrega prenda ba oradór hosi Hong Kong ne'ebé fasilita formasaun ba espesialista anti korrupsaun KAK nian, tersa (13/08/2019). Imajen/Mídia KAK

DILI, 14 agostu 2019 (TATOLI) – Komisaun Anti Korrupsaun (CAC-sigla portugés) kontinua halo vizita surpreza ba órgaun estadu nian sira sein koñesimentu.

Notísia Relevante : KAK Deteta Irregularidade iha Instituisaun Estadu Balun

Komisariu KAK, Sergio Hornay ho nia adjuntu nain rua partisipa iha atividade formasaun ba espesialista anti korrupsaun KAK nian, tersa (13/08/2019). Imajen/Mídia KAK

Aktu ne’e nu’udar parte ida hosi kompeténsia KAK nian atu promove boa governasaun no anti korrupsaun.  Hanesan mós esperiénsia sira ne’ebé KAK ho ekipa konjunta halo ona ba Diresaun Nasional Transporte no Terrestre (DNTT), AIFAESA, Aero Portu Dili, Alfándega, Emigrasaun, Servisu Impostu, Servisu Aprovizionamentu, Fronteira Salele no Batugade, inklui mós fatin sira seluk.

“Ha’u hanoin ita sei lapara halo inspesaun no halo iha kualkér momentu no situasaun saida de’it, sein iha koñesimentu previa ba iha instituisaun estadu, maibé nee hanesan surpreza ida,”  esplika  Komisáriu KAK, Sergio Hornay, hodi responde ajénsia TATOLI, tersa (13/08/2019), bainhira partisipa semináriu kona ba prevensaun korrupsaun iha Otél Ramelau, Dili.

Notísia Relevante : KAK Propoin Kargu Xefia Aprezenta Rikusoin

Sergio Hornay husu ba iha komunidade hot-hotu atu koopera mós ho KAK hodi kontinua informa ba malu, hodi fó hanoin nafatin ba instituisaun públiku sira nia servisu ho atendimentu.

Iha biban nee mós Sergio Hornay k husu ba dirijente sira tenke asegura sira nia administrasaun no jestaun iha instituisaun ida idak, se lae deskobre irregularidade ruma mak sei prosesa ba Ministériu Públiku.

Jornalista : Domingos Piedade Freitas

Editór      : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!