COVALIMA, MUNISÍPIU

Kovalima Konsidera Padre Nain Tolu Eroi Boot

Kovalima Konsidera Padre Nain Tolu Eroi Boot

Administradór Munisípiu Covalima, Afonso Nogueira Nahak no Veteranu Covalima, Francisco Doutel Sarmento “Lamesak” hasai fotografia hamutuk ho família vítima no estudante sira, hafoin partisipa serimónia reflesaun festa konsulta populár ba dala 20, iha salaun iha Igreja Nossa Señora do Rosario, Suai, segunda (19/08/2019). Imajen/Eugénio Pereira

KOVALIMA, 19 agostu 2019 (TATOLI)-Povu Munisípiu Kovalima hamutuk ho povu tomak hahii nafatin Padre Hilario Madeira, Padre Tarsisius Dewanto ho Padre Fancisco Soares, nu’udar eroi, tanba saran sira nia mate hamutuk ho komunidade ua’in iha Igreja Suai iha Masakre 6 setembru 1999.

Notísia Relevante : Komunidade Kovalima Kari Ai-funan iha Masakre Igreja Suai

Veteranu Rejiaun IV Munisipiu Covalima, Francisco Doutel Sarmento “Lamesak” hato’o mensajen nu’udar oradór iha serimónia reflesaun festa konsulta populár ba dala 20, iha salaun iha Igreja Nossa Señora do Rosario Suai, segunda (19/08/2019). Imajen/Tatoli/Eugénio Pereira

Veteranu Kovalima, Francisco Doutel Sarmento “Lamesak” afirma povu Kovalima hamutuk na’in 200 ne’ebé mate hamutuk ho padre sira iha Igreja Suai iha loron 6 setembru 1999 no povu na’in 14 ne’ebé mate iha 12 setembru 1999 iha Suku Lectos, Fohorem, nu’udar eroi boot ba Kovalima no merese atu hetan respeitu no onra.

Liuhusi reflesaun ba komemora loron konsulta populár ba dala-20 (30 agostu 1999-30 agostu 2019) ho prezensa misaun forsa INTERFET, 20 setembru 1999, veteranu Lamesak konta iha loron ida antes masakre Igreja Suai, Padre Hilario ho hirus duni sai Lamesak husi Igreja tanba Padre Hilario rona ona informasaun kona-ba planu militár Indonéziu hamutuk ho grupu milisia Laksaur atu asalta sarani sira ne’ebé haksumik iha Igreja laran.

La iha anin no la iha udan. Teki-teki de’it, iha loron tuir mai, 6 setembru 1999, milísia sira ho arma kompletu asalta igreja no oho ema iha Igreja laran hamutuk na’in 200 ho mos padre na’in tolu.

“Ita hahú ita nia reflesaun ne’e, ha’u husu ba joven sira hotu, ita hakaruk no respeita nafatin ita nia eroi Padre na’in tolu (Hilario Madeira, Padre Tarsisius Dewanto no Padre Francisco Soares) ema oho hamutuk ho ita nia povu 200 iha Igreja no heroi na’in 14 oho iha  Suku Loctos, ita konsidera sira hanesan eroi atu fó nafatin naroman no dame ba ita hotu atu labele haluha sira nia luta,” dehan Lamesak, ohin, bainhira sai oradór iha serimónia reflesaun loron konsulta populár ba dala-20  iha salaun Parókia Igreja Kovalima.

Nia lembra antes loron konsulta populár, 30 agostu 1999, povu Kovalima rihun 10 maka hela iha Igreja laran balun halai ba iha Timor Osidentál Indonézia no balun halai ba ai-laran ho FALINTIL.

“Amu Hilario lori ai ida baku ha’u para halai, tanba ami dehan, ó hakarak mate ka moris, entaun ha’u halai ho tanis no milisia duni iha loron 5  Setembru too ai laran too iha loron 6 Setembru maka milisia ho militár oho ona povu no padre na’in tolu,” Lamesak hateten ho triste.

Ba juventude sira, nia husu atu halo reflesaun no presiza hatene istória, tanba Timor-Leste nia independénsia hetan ho sakrifisiu terus no mate. Tanba ne’e husu joven sira atu prienxe ukun aan ne’e ho badinas estuda.

Iha fatin hanesan, Veteranu Alvaro do Nascimento “Sesurai” dehan tempu agora funu hotu ona, no agora tempu ba joven sira atu funu makas hasoru edukasaun hodi kapasita aan sai matenek uku rai ne’e ho di’ak.

 “Tinan 10 too 20 mai ne’e ita nia sidade Suai ba too Vikeke sei sai nasaun indústria boot mina, entaun ami mate ona imi maka sei goza ita nia dezenvolvimentu. Tanba ami ho beik halo funu too manan, agora, imi ho matenek kontinua halo buat di’ak ida ba ita nia rai,” Sesurai  hateten.

Nu’udar veteranu sente preokupa ohin loron haree joven barak ransu arbiru envolve iha kazu krime no halo violénsia iha fatin hotu la fó benefísiu ba sira nia futuru moris.

Fresh da Costa nu’udar sasin moris no Motorista Saudozu Padre Hilario sente triste bainhira hanoin hikas tinan 20 ba kotuk nia haree ho matan milísia sira tama rezidénsia Padre Hilario hodi komesa tiru, baku rahun sasán sunu uma too oho padre mo povu sira.

“Milisia sira tama mai tiru, ha’u halai subar iha kuarta laran besik janela, ha’u haree sira (milisia) komesa tiru ema mate komesa hakilar, tanis reza too sira komesa tama tiru ona padre nia odamatan janela ha’u subar nafatin iha uma laran, no ha’u hafuhu hamriik haree ema sira oho ona padre sira too sira tula kilat soe granada mós ha’u subar nafatin ho alin na’in 10 la aguenta ho ahi suar sira halai sai ema oho hotu”,  nia konta tuir.

Nia husu ba Estadu Timor-Leste atu kontinua tau matan ba família vítima sira hotu nu’udar justisa importante hodi kura família sira laran moras atu moris iha dame no husu Estadu hakerek istória sira ne’e hodi husik ba jerasaun sira atu hatene.

Padre Igreja Nossa Señora do Rosario Suai, Sebastião Eugénio da Cruz Correia, husu ba sarani sira kontinua reza no hasa’e orasaun ba eroi sira ne’ebé mate ba rai ne’e atu fó nafatin espíritu dame no domin ba lider no Timoroan sira hametin unidade nasionál nu’udar dalan importante hodi kontribui  ba dezenvolvimentu.

Parte seluk, Administradór Munisípiu Kovalima, Afonso Nogueira Nahak, dehan hahú kedas iha loron 1 Agostu, Komisaun Organizadora realiza programa animasaun hanesan, halai karon, sae bua, nata berlindu, dada tali, futu manu, kompetisaun sertame entre eskola sira, no animasaun konsertu múzika husi Banda Lahane Group.

Jornalista            : Eugénio Pereira

Editór                  : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!