iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

Batar Kayrala Sei Inklui Iha Merenda Eskolár

Batar Kayrala Sei Inklui Iha Merenda Eskolár

Sorumutu entre MEJD ho SEKooP hodi ko´alia kona-ba planu atu inklui batar Kayrala iha merenda eskolár. Foto TATOLI: Nelia Borges.

DILI, 30 setembru 2019 (TATOLI) – Ministra Edukasaun Dulce de Jesus Soares Hasoru malu ho Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) Arsénio Pereira da Silva hodi koalia kona-ba planu kooperativa hodi hasa’e implementasaun variedade  merenda eskolár.

“Ohin dader, ha´u hasoru malu ho sekretáriu estadu kooperativa,  hodi ko´alia oituan kona-ba esforsu no mekanizmu saida maka ami bele halo ba iha implementasaun merenda eskolár,” informa Ministra Dulce de Jesus Soares ba jornalista sira, iha edifísiu Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), Vila Verde, ohin.

Governante ne´e akresenta, iha implementasaun merenda eskolár, ita sei enfrenta dezafiu barak, liuliu iha ai-han ne’ebé adekuada ka desponivél iha munisípiu ba labarik sira.

Tanba ne’e husi parte kooperativa  iha produtu foun ida naran Sorgum ne’ebé tau naran batar Kayrala,  sei sai komuditi ida hodi aumenta tan ba merenda eskolár.

Durante ne’e, labarik sira konsumu de’it etu, modo ho na’an  hanesan merenda eskolár. Tanba ne’e, ita sei hatama tan variedade balun iha sorgum ne’e tanba batar Kayrala  bele halo sasoro no dosi ne’ebé fó nutrisaun di’ak liután.

“Ha´u fiar katak ami sei serbisu hamutuk hodi halo koordenasaun di’ak ruma atu bele komesa halo pilotajen iha eskola balun iha munisípiu sira hodi bele haree oinsá hodi nunee bele halo implentasaun iha eskola seluk, nune’e tuir planu sei implementa iha tinan 2020,”  kompromete Ministra Dulce de Jesus Soares.

Enkuantu, Sekretáriu Estadu Kooperasaun Arsénio Pereira da Silva hateten programa Pilotajen ne’e  la’ós atu implementa iha eskola husi munisípiu balun de’it maibé munisípiu 13 ne’e hotu, inklui mós RAEOA.

“Ida ne’e hanesan enkontru inisiál ba planu 2020 maibé ba oin ministériu haat hanesan Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu, Ministériu Saúde, Ministériu Estatál no Sekretáriu Estadu Kooperativa sei ko´alia hodi nune’e bele implementa,” Sekretáriu Estadu Arsénio Pereira da Silva informa.

Sekretáriu Estadu ne’e mós realsa liután, produtu refere kolleta kada fulan tolu ho tonelada rua kada hektár.

“Agora daudauk ne’e 93 toneladas iha territóriu Timór laran tomak uza ona iha 70 hektares, ne’ebé tama fulan tolu ho balun kolleta ona, kada hektares purvolta 2 toneladas”.

“Tanba ne’e ami fiar katak ho produtu ida ne’e ami bele fornese ba merenda eskolár, maibé iha mekanizmu balun maka ami halo porezemplu ami tenke garantia katak ema bele konsume no hatene katak produtu ne’e di’ak duni, antes de implementa iha programa pilotu ne’e,” nia konklui.

Jornalista:Nelia Borges

Editór      : Rafy Belo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!