iklan

HEADLINE, NASIONÁL

MSSI Kontinua Apoia AJAR ba Programa Reuniaun Labarik Lakon ho Família

MSSI Kontinua Apoia AJAR ba Programa Reuniaun Labarik Lakon ho Família

Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun Armanda Berta dos Santos. Imajen/António Goncalves

DILI, 18 novembru 2019 (TATOLI) – Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI), Armanda Berta dos Santos, hateten Governu Timor-Leste liuhusi MSSI kontinua fó apoia ba Organizasaun Asian Justice and Rights (AJAR) Timor-Leste atu buka nafatin timoroan ne’ebé lakon durante okupasaun Indonézia liuhusi Programa Reuniaun Labarik Lakon ho Família.

“Ita kontinua apoia organizasaun AJAR ho orsamentu uitoan atu kontinua buka tuir labarik sira ne’ebé lakon atu hasoru nia família”, Ministra Armanda Berta iha edifísiu MSSI, Kaikoli, ohin.

Ministra dehan mantén apoia AJAR tanba relatóriu CHEGA mós fó rekomendasaun fó dalan atu labarik sira ne’ebé uluk lakon bele mai hasoru família.

“Ita haree fulan kotuk labarik 14 mai tan hasoru nia família sira, ne’ebé ita kontinua apoia programa ne’e”, katak.

Iha loron 11 fulan ne’e, organizasaun sosiedade sivíl Timor-Leste no Indonézia serbisu hamutuk ho Governu rua (Timor-Leste no Indonézia), konsege lori hikas timoroan na’in-14 ne’ebé lakon durante okupasaun Indonézia, liuhusi Programa Reuniaun Labarik Lakon ho Família.

Tuir relatóriu Chega katak pur volta labarik hamutuk 4000 lakon obrigatóriu tanba funu iha tinan 1975 mai to’o 1999. Nune’e, iha 2005, Timor-Leste ho Indonézia harii Komisaun Verdade no Amizade ho mandatu ida atu buka labarik sira ne’ebé lakon forsadu, bazeia ba rekomendasaun ne’e mak organizasaun sira konsege identifika ona labarik hamutuk 120 mak lakon, no reunifika ona labarik 77 ho sira-nia família.

Iha 2013, organizasaun sosiedade sivíl husi nasaun rua (Timor-Leste no Indonézia) estabelese Grupu Traballu Umanitária ba Labarik Lakon ho ninian membru AJAR, ACBIT, CVTL, Asosiasaun HAK, CNC KOMNAS HAM, ICRC, IKOHI, KONTRAS, Prezidénsia Repúblika, Asosiasaun Vítima, PDHJ, ne’ebé hetan ona apoia husi Governu Timor-Leste liuhusi Ministériu MSSI.

Notísia relevante : Organizasaun Sosiedade Sivíl Lori ‘Labarik Lakon’ Na’in 14 Hasoru Xefe Estadu

Governu Agradese Organizasaun Sosiedade Sivíl Lori Fila “Labarik Lakon” Na’in 14

Jornalista : Florencio Miranda Ximenes

Editora : Maria Auxilidora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!