iklan

BOBONARO, COVID-19, MUNISÍPIU, SAÚDE

Juñu-jullu sentru saúde Balibo rejista IRA 519

Juñu-jullu sentru saúde Balibo rejista IRA 519

Komunidade Balibo, simu hela vasina AstraZeneca. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 01 setembru 2021 (TATOLI)—Durante fulan juñu to’o jullu, Sentru Saúde Balibo, Postu administrativu Balibo, munisipiu Bobonaro, rejista pasiente ho moras Infesaun Respiratóriu Alta (IRA) hamutuk na’in 519.

Tuir kedan, moras Kulit iha fulan juñu hamutuk 42 kompostu hosi feto 25 no mane 17, fulan jullu nafatin na’in 42, feto 19 no mane 23.

Notísia relevante:PNTL sei asegura kampaña vasina COVID-19 iha Bobonaro

“Kona-bá moras seluk ne’e númeru kiik liu,” Xefe Sentru Saúde Balibo, Manuel Mau-Laca da Cruz,  informa ba iha kna’ar fatin, kuarta ne’e.

Dadus ne’e rekolla hosi komunidade ne’ebé mai halo konsultasaun iha fulan juñu hamutuk 1.319 no jullu 1.398, maibe desde pandemia Covid-19, númeru vizitante mai Sentru Saúde Balibo menus.

Moras  IRA ne’e afeta barak liu ba labarik, joven inklui idozu tanba kauza hosi mudansa klimátika hosi tempu bailoron naruk, halo rai-rahun barak no komunidade barak la pratika hijiéne pesoál no ambientál.

Alende ne’e Moras kulit kauza hosi haris bee ne’ebé kontaminadu ho bakteria.

“Dalaruma tempu bailoron naruk, volume bee menus, halo komunidade kuru no rai to’o semana ida mak foin uza hodi haris, entaun ida ne’e provoka moras ne’e fásil atu kona lalais,” nia esplika.

Maneira prevensaun moras IRA mak hanesan, uza máskara, bainhira hader mai hamos uma ninin, uza bee rega uma oin no sorin-sorin kada loron.

Dadaus sensus uma-ka’in 2015, totál populasaun postu administrativu Balibo, hamutuk 15.922 Kompostu hosi feto 7.931 no mane 7.991.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!