iklan

OÉ-CUSSE (RAEOA)

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu lima, ativu 52 no rekoperadu 211

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu lima, ativu 52 no rekoperadu 211

Komunidade simu vasina Sinovac husi pesoál saúde iha Sentru Saúde Comoro, segunda (13/09/21). Imajen Tatoli/António Gonçalves.

OÉ-CUSSE, 15 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Informasaun COVID-19 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), kuarta ne’e rejista kazu pozitivu foun na’in-lima (5), ativu 52 no rekoperadu 211.

Notísia Relevante: COVID-19 iha RAEOA: pozitivu neen, ativu 55 no rekoperadu 196

“Sentru Informasaun COVID-19 RAEOA, ohin, rejista kazu pozitivu foun hamutuk na’in-lima (5), ativu ka baixa hela iha sala izolamentu hamutuk 52 no rekoperadu hamutuk 211,” Sekretáriu Rejionál Asuntu Saúde Manuel da Costa informa Agênsia Tatoli iha Sikluli, Oé-Cusse, kuarta ne’e.

Kazu ativu 52 daudaun ne’e baixa hela iha sala izolamentu Alfandega Mahata na’in-sia (9), izolamentu Klinika Kurasaun na’in-rua (2), izolamentu Kitahara Mahata hamutuk na’in-37, auto-izolamentu na’in-haat (4).

Tuir dadus hosi 23 marsu 2020 to’o 15 setembru 2021, totál dadus komulativu kazu konfirmadu hamutuk 264, hasai teste swab na’in 58, RDT swab 182, komulativu teste swab 3.372, komulativu rezultadu negativu 3.093.

Dadus pasajeiru ne’ebé kumpre kuarentena obrigatóriu hamutuk 1.649, auto-kuarentena 305 ho totál hamutuk 1.954 no pasa ona loron 14 hamutuk 1.854 no rejista óbitu ida.

Daudaun ne’e pasajeiru sira-ne’ebé tama Oé-Cusse no kumpre hela kuarentena hamutuk 37, sira-ne’ebé hela iha auto-kuarentena Fulolo na’in-haat (4), kuarentena Sakato na’in-tolu (3), uma Dra. Catarina Anunu na’in-ida (1), kuarentena Eskola ETARO Masin na’in-26, auto-kuarentena rezid’ensia Mateus Sufa na’in-ida (1), auto-kuarentena Palaban na’in-ida (1), auto-kuarentena Veronika Oématan na’in-ida (1).

Dirijente saúde ne’e apela ba komunidade sira atu mantein uza máskara maske simu ona vasina kompleitu hodi fase liman bebeik no halo distansiamentu sosiál, no hakbesik-aan ba iha fasilidade saúde atu simu vasina nune’e bele livre halo movimentasaun iha rai-laran.

Jornalista : Abílio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!