iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

DNIE sei hadi’a sala aula tolu eskola Duque de Caxias

DNIE sei hadi’a sala aula tolu eskola Duque de Caxias

Ilustrasaun avaliasaun hakerek hosi alunu. Imajen/Nova Eskola

DILI, 22 outubru 2021 (TATOLI)—Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) liuhosi Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa (DNIE) prevee ona orsamentu $40.000 iha tinan ne’e hodi hadi’a sala aula tolu no toilet ida iha Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) Duque de Caxias, iha Bemori.

Koordenadora Eskola EBF Duque de Caxias Bemori, Eliza Martins, hateten, projetu komunitáriu ne’e sei hala’o hosi inan aman sira, ho durasaun tempu serbisu fulan-neen.

“Faze dahuluk ita sei foti uluk 25% hodi hadi’a sala aula tolu no toilet ida, hafoin aprezenta tiha relatóriu ba Governu mak foin bele foti tan 25% ba faze daruak, nune’e ba faze datoluk mós hanesan,” Koordenadora Eskola dehan ba Agência TATOLI, iha ninia knar fatin, Bemori, sesta ne’e.

Iha eskola hamutuk 16 iha Dili maka tama planu atu hadi’a, ne’ebé númeru konta bankária eskola submete ona ba DNIE hodi transfere osan hodi hahú obra.

“Maski osan tama ona iha konta bankária eskola nian, maibé prosesu levantamentu osan presiza mós asinatura hosi responsável Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN), ne’e duni prosesu hadi’a sala aula ne’e 75% de’it,” nia akresenta.

Enkuantu, tuir planu ne’ebé aprezenta hosi DNIE, iha projetu komunitáriu ba eskola 204 ho totál sala aula 675 iha territóriu tomak mak sei hadi’a no sei ramata iha tinan 2022.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!