iklan

EDUKASAUN

SEII-IRI realiza formasaun ba feto potensiál kona-ba lideransa-knar parlamentár

SEII-IRI realiza formasaun ba feto potensiál kona-ba lideransa-knar parlamentár

SEII hamutuk ho IRI realiza formasaun ba feto potensiál iha partidu polítiku kona-ba lideransa no knar parlamentár. Imajen Tatoli/Nelia Fernandes.

DILI, 16 dezembru 2021 (TATOLI)—Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII) hamutuk ho International Repúblican Institute (IRI), kinta ne’e, realiza formasaun ba feto potensiál iha partidu polítiku konaba lideransa no knar parlamentár.

“Ohin, ita organiza formasaun loron rua ba estrutura hosi partidu polítiku sira, liu-liu feto potensiál sira iha partidu polítiku ne’ebé asentu iha Parlamentu no formasaun relasiona ho líderansa no jestaun liu-liu knar parlamentár hodi bele halo preparasaun ba hasoru eleisaun sira-ne’ebé sei akontese iha tinan 2022 no 2023,” Diretór Jerál Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaun (SEII), Armando da Costa, hateten ba jornalista sira iha Salaun Delta Nova, kinta ne’e.

Iha formasaun ne’e, reprezentante feto potensiál hosi partidu polítika hamutuk ualu mak partisipa, no ba partidu polítiku sira seluk iha tinan tuir mai SEII sei organiza filafali formasaun ne’e.

“Hosi formasaun ne’e ita konvida ba iha partidu sira no partidu sira mak delega sirania reprezentante mai hodi bele tuir formasaun,” nia dehan.

Partidu ualu ne’ebé partisipa iha formasaun ne’e mak partidu polítiku sira-ne’ebé hetan asentu iha Parlamentu Nasionál mak Partidu Fretelin, CNRT, PLP, Khuntu, Frente Mudansa, PUDD no UDT.

Feto potensiál hosi partidu CNRT, Dulce Guterres Junior, ida-ne’e hanesan oportunidade di’ak ba partidu CNRT atu haruka feto potensiál sira-ne’ebé iha partidu hodi bele mai tuir formasaun, tanba ho formasaun ne’e bele gaña esperiénsia hosi feto maluk sira hosi partidu sira seluk.

“Ha’u hanoin oportunidade di’ak ba partidu CNRT atu haruka feto sira-ne’ebé iha partidu rasik hodi bele mai tuir formasaun ba loron rua nian, atu nune’e bele gaña esperiénsia hosi itania feto maluk sira-ne’ebé hosi partidu sira selu. Hanesan líderansa hosi partidu idakidak ni’an, atu nune’e bele fahe esperiénsia no hanoin hamutuk oinsá mak bele hakbiit feto sira hotuhotu ninia kbiit atu bele lídera,” nia dehan.

Entretantu, formasaun ba feto potensiál iha partidu polítiku TimorLeste konaba líderansa no jestaun ne’ebé hala’o durante loron rua, hahú hosi ohin no sei termina iha sesta (17/12) aban.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!