ELEISAUN, ERMERA, MUNISÍPIU, POLÍTIKA

Komunidade Ponilala hakarak Prezidente foun koopera ho Governu lori dezenvolvimentu ba povu

Komunidade Ponilala hakarak Prezidente foun koopera ho Governu lori dezenvolvimentu ba povu

ERMERA, 19 marsu 2022 (TATOLI) – Komunidade iha suku Ponilala, Postu Administrativu Ermera, Munisipiu Ermera, husu ba kandidatu ne’ebé mak sei eleitu nu’udar Prezidente foun atu koopera ho Governu lori dezenvolvimentu ba povu.

Nu’udar votante primeiru iha suku Ponilala, Abrão Martins, husu ba Prezidente foun atu serbisu hamutuk ho Governu lori dezenvolvimentu ba komunidade iha área remota sira.

“Ba périodu tinan lima mai, ha’u hakarak prezidente ida foun tenke lori dezenvolvimentu ba povu, liu-liu ajuda komunidade kbi’it laek sira hodi hadi’a sira-nia moris. Iha suku ne’e, komunidade barak mak seidauk asesu ba eletrisidade, be’e moos, estrada no balun nia uma sei a’at. Prezidente mós persiza serbisu hamutuk ho Governu atu kria kampu traballu ba komunidade sira hodi hadi’a sira-nia moris,” Martins ba TATOLI, hafoin sai nu’udar eleitór primeiru iha suku Ponilala, sábadu ne’e.

Martins husu Prezidente Repúblika foun atu ajuda komunidade kbi’it la’ek sira hodi haruka sira-nia oan ba eskola.

Iha fatin hanesan, profesór Ensinu Sekundáriu Jerál Públiku Nino Konis Santana, Ermera-Ponilala, Feliz de Jesus hateten Prezidente foun tenke akumula ema hotu hodi aselera prosesu dezenvolvimentu nasionál.

“Ita hakarak prezidente ida ne’ebé mak kria relasaun di’ak ho komunidade internasionál, atu nune’e atrai investór internasionál sira mai investe iha Timor-Leste. Ita ko’alia kona-ba investimentu, Prezidente tenke hametin ita-nia situasaun politika no ekonomia,” Feliz de Jesus haktuir.

Nune’e mós, Xefe Aldeia Kota-Heu, Carlos Ximenes Babo husu Prezidente foun atu koopera ho órgaun Estadu seluk hodi aselera dezenvolvimentu ba oin: “Prezidente ho órgaun Estadu seluk mak la serbisu hamutuk, ita-nia dezenvolvimentu sei la fó pasu ba oin.”

“Órgaun sira ne’e maske ketak-ketak, maibé sira tenke rona malu, respeita malu, no koopera ba malu hodi responde ba povu nia halerik. Órgaun haat ne’e labele hatun malu, labele konta sira nia kolen, maibé serbisu maka’as hodi hadi’a povu nia moris. Liu-liu hadia estrada sira, atu povu bele lori sira nia produtu lokál ba fa’an iha kapital Díli,” Babo hateten.

Brigadista STAE suku ponilala, Dulcio dos Santos hateten, entre populasaun 4629 iha suku Ponilala, votante hamutuk 2849 mak partisipa iha eleisaun prezidensiál.

“Preparasaun ba eleisaun prezidensiál iha suku ne’e la’o di’ak tebes no seguru. Iha eleisaun ne’e, idozo, moras atan, inan isin rua no inan sira ho bebé sei hetan oportunidade atu vota uluk,” Dulcio do Santos hateten.

Suku Ponilala, iha sentru votasaun rua, estasaun votasaun tolu, brigadista STAE rua no polling staff hamutuk na’in 30: “Kontajen ba votu sira sei komesa iha tuku tolu lokraik ba leten,” nia haktuir.

“Iha suku Ponilala, husi kandidatu 16 ne’e, kada kandidatu iha ninia fiskais rasik,” Santos hatutan.

Nia dehan rezultadu apuramentu suku Ponilala sei aprezenta ba STAE munisipal, munisipiu Ermera hafoin kontajen votu iha suku refere remata.

Vota ho hakmatek

Iha parte selu,  Komunidade suku Ponilala, Postu Administrativu Ermera, Munisipiu Ermera partisipa iha Eleisaun Prezidensiál périodu 2022-2027 ho hakmatek.

Ofisial Polísis Suku Ponilala (OPS), Herculano Soares Trindade hateten, komunidade suku Ponilala partisipa iha eleisaun prezidensiál ho hakmatek no kontroladu.

“Situasaun jerál ba eleisaun prezidensiál iha suku Ponilala hahu husi tuku 7 dader to’o tuku 3 lokraik la’o ho normál, hakmatek no kontroladu,” Trindade ba TATOLI, iha Suku Ponilala, Postu Administrativu Ermera, Munisipiu Ermera, sábadu ne’e.

Nia dehan durante votasaun, populasaun fó kontribuisaun másimu hodi vota ho hakmatek katak laiha komunidade ida mak halo perturbasaun iha sentru votasaun. Nune’e prosesu eleisaun tomak la’o ho diak tebes.

“Espera situasaun jerál eleisaun prezidensiál iha Timor-Laran tomak la’o ho susesu no laiha perturbasaun ruma,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Xefe Suku Ponilala, Amaro Silveiro dos Santos hateten, komunidade Suku Ponilala aprende lisaun husi esperiénsia pasadu, nune’e sira kumpriende no iha konsiénsia hodi partisipa iha eleisaun prezidensiál ho hakmatek.

“Eleisaun Prezidensiál ida agora ne’e ami autoridade lokál ulun la moras tanba komunidade vota ho matenek no kalma. Ho maturidade lider partidu polítiku sira nian, organiza sira-nia simpatizante no militante sira partisipa iha eleisaun ne’e ho di’ak no la halo problema ruma,” Santos hateten.

Nia dehan, lider no komunidade sira presiza mantein paz no estabilidade iha eleisaun parlamentár ne’ebé mak sei akontese iha 2023.

“Iha suku ne’e, komunidade sira tau relasaun família, kultura, uma-lisan a’as liu, nune’e laiha komunidade ida mak halo problema iha eleisaun ida nee. Polisia no F-FDTL la dun preokupa ho situasaun iha suku Ponilala durante eleisaun ida ne’e, tanba buat hotu la’o normál,” Santos hatutan.

Brigadista STAE suku ponilala, Dulcio dos Santos hateten entre populasaun 4629 iha suku Ponilala, votante hamutuk 2849 mak partisipa iha eleisaun presidensial.

Suku Ponilala, iha sentru votasaun rua, estasaun votasaun tolu, brigadista STAE rua no polling staff hamutuk nain 30: “Kontajen votu komesa iha tuku tolu lokraik,” nia haktuir.

“Iha suku Ponilala, husi kandidatu 16 ne’e, kada kandidatu iha ninia fiskais rasik,” Santos hatutan.

Nia dehan rezultadu apuramentu suku Ponilala sei aprezenta ba STAE munisipiu Ermera hafoin kontajen votu iha suku refere remata.

Jornalist: Filomeno Martins
Editor: Rafy Belo

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!