iklan

DILI, ELEISAUN, HEADLINE, POLÍTIKA

ElPres-CNE rekoñese falta edukasaun votante

ElPres-CNE rekoñese falta edukasaun votante

Vise Prezidente CNE, Domingos Barreto. Imajen Afonso

DILI, 24 marsu 2022 (TATOLI) – Komisaun Nasionál ba Eleisaun (CNE, sigla portugés) rekoñese falta edukasaun votante ba sidadaun sira, tanba ne´e hatudu númeru nulu barak liu iha eleisaun prezidensiál ba períodu 2022 to’o 2027.

“Ida ne’e akontese tanba falta edukasaun votante no ita nia eleitór sira seidauk komprende. Balu tu’u iha fatin rua no ita la hatene sira nia intensaun ne’e atu fó los votu ba kandidatu ida ne’ebé. Balu hakerek fali liafuan no balu mós asina fali iha buletin votu, maibé iha lei ne’e hatete tenke tu’u ka fó vistu de’it”, revela Vise Prezidente CNE, Domingos Barreto ba Tatoli iha sentru apuramentu CNE, hafoin konklui prosesu apuramentu hosi Munisípiu Bobonaru, ohin.

Barreto rekoñese, númeru votu nulu ne’ebé barak tanba falta edukasaun sívika “Votu nulu hamutuk 1.137 mak ita verifika hotu ona. Hosi votu sira ne’e, sei válidu fali hodi atribui ba kandidatu sira enkuantu votu ne’ebé nulu sei mantein nulu bazea ba lei ne’ebé mak iha”.

Bele lé mós : CNE rejista votu nulu kuaze 13.000 iha teritóriu inklui diaspora

Tuir dadus husi CNE, totál eleitór hosi Munisípiu Bobonaru hamutuk 69.904 no totál votante 54.332 ho taxa partisipasaun 77,72%.

Antes ne’e CNE konklui ona apuramentu nasionál ba munisípiu tolu mak hanesan  munisípiu Aileu ho totál votu hamutuk 28.098 (22.65%), Ainaru 34.853 (28.09%), no Baukau 61.121 (49.26%).

Vise Prezidente CNE subliña órgaun eleitorál rejista votu nulu kuaze 13.000 durante halo apuramentu iha nível nasionál ba eleisaun prezidensiál períodu 2022 to’o 2027.

Jornalista: Afonso do Rosário

Editór : Zezito Silva 

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!