DILI, ELEISAUN, HEADLINE, POLÍTIKA

Hetan votu maioria iha Elpres, Espoza PM kongratula José Ramos Horta

Hetan votu maioria iha Elpres, Espoza PM kongratula José Ramos Horta

Espoza Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, Isabel da Costa Ferreira. Imajen Tatoli/Antonio Goncalves

DILI, 20 abril 2022 (TATOLI) —Espoza Primeiru Ministru  (PM) Timor-Leste, Isabel da Costa Ferreira kongratula José Ramos Horta ne’ebé   hetan votu maioria eleitu ba Prezidenti Repúblika períodu 2022-2027, iha  Eleisaun Prezidensial (Elpres) segunda volta tuir dadus husi STAE (Sekretáriadu Tékniku Administasaun Eleitoral).

“Ho ha’u nia naran rasik, ha’u hakarak hato’o ha’u nia kaloroza felisitasaun ba eleisaun ita boot nian, V. Exa. Dr. José Ramos Horta, hanesan Prezidente Repúblika Demokrátika Timor-Leste nian ba periodu entre 2022-2027, hodi fó votus ba susesu boot iha desempeñu ita nia nobre funsaun, ho dame, saude no matenek,” hakerek Isabel da Costa Ferreira iha nia pajína ofisíal ne’ebé Tatoli asesu, kuarta ne’e.

Isabel da Costa Ferreira mós sai hanesan Kandidatura Prezidente Repúblika (PR) ba periodu 2022 – 2027 maibé la konsege hakat ba etapa segunda volta   tanba lakon iha primeira ronda.

Antes ne’e Isabel da Costa Ferreira mós hato’o ona nia suporta personalidade apoiu José Ramos Horta sai Prezidente Repúblika Demokrátika Timor-Leste.

Iha segunda ronda, José Ramos Horta ho numeru sorteiu ida (1) avansa hamutuk ho kandidatu Francisco Guterres Lú Olo ho numeru sorteiu rua (2) ne’ebé hanesan mos atual Prezidente Repúblika.

Tuir dadus husi STAE hatudu katak José Ramos Horta hetan votus 62.09% (397,145 eleitór) no Francisco Guterres Lú Olo ho votus 37.91% (242,440 eletór).

Jornalista: Cidalia Fátima

Editora  : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!