iklan

HEADLINE, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

PM husu komunidade tau-matan ba we-lulik manas Viqueque

PM husu komunidade tau-matan ba we-lulik manas Viqueque

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, akompaña ho membru Governu balun no Amu Vigáriu Parokia Viqueque, Tiago Soares Sarmento, observa fasilidade wee-lulik manas, iha suku Waimori, domingu (15/05). Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 15 maiu 2022 (TATOLI)–Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, akompaña ho ninia komitiva, domingu ne’e, inaugura fatin turizmu komunitáriu, we-lulik manas (bee-manas lulik), ne’ebé lokaliza iha suku Waimori, postu administrativu Viqueque vila, munisípiu Viqueque.

Serimónia inaugurasaun fatin turizmu komunitáriu we-lulik manas iha suku Waimori, domingu (15/05). Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

“Ha’u husu tenki kuida didi’ak hodi uza ba tempu naruk no atrai ita-nia vizitór sira mai vizita fatin ida-ne’e. Bainhira ha’u hanesan Prezidente Repúblika, ha’u vizita fatin rua hanesan bee-manas Marobo no we-lulik manas no iha tempu ne’ebá duni ha’u husu eis Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Profisionál no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa, hodi dezenvolve fatin rua ne’e,” PM Taur hato’o diskursu iha serimónia inaugurasaun we-lulik manas, iha suku Waimori, domingu ne’e.

Notísia relevante: Estrada kilómetru 4 asesu ba we-lulik manas Viqueque ho kondisaun a’at

Iha ámbitu ne’e, Xefe Governu hameno ba autoridade no komunidade lokál sira atu halo jestaun di’ak ba fatin turizmu ne’e, nune’e bele fó benefísiu ba ema hotu.

“Ha’u tauk we-lulik manas hanesan iha bee-manas Marobo, halo ona maibé la kuida didi’ak no gasta osan boot. Tanba ne’e, presiza iha kontinuasaun no halo jestaun ba fatin turizmu ne’e ho di’ak, nune’e fó reseita ba komunidade lokál sira ne’ebé hela besik,” nia akresenta.

Maski nune’e, PM rekoñese eletrisidade no estrada difikulta ema atu asesu ba fatin ne’e, maibé Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) no Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI) sei kolabora ho Ministériu Obra Públika (MOP) hodi rezolve kestaun ne’e.

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, akompaña ho membru Governu balun, inklui Autoridade no komunidade lokál, observa fasilidade we-lulik manas iha suku Waimori, domingu (15/05). Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

Iha  fatin hanesan, Sekretáriu Estadu Formasaun Profisionál no Empregu, Alarico do Rosário, relata, kustu ba dezenvolvimentu we-lulik manas hamutuk $230.000 no obra ne’e rasik responsabiliza hosi SEFOPE ne’ebé fó fiar ba Sentru Formasaun Beaço no Dom Bosco hodi hadi’a fatin ne’e.

“Turizmu komunitáriu ida-ne’e ami sei entrega ba Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria atu jere no serbisu hamutuk ho administradór munisipál hodi halo jestaun di’ak liután. Ami entrega ba ita-boot sira-nia liman,” nia hato’o.

Nune’e mós, Administradór munisípiu Viqueque, Januário Soares ‘Bolly’, agradese ba Governu sentrál tanba oferese ona fatin furak ba munisípiu ne’e.

“Ha’u nafatin husu Primeiru-Ministru atu apoiu munisípiu Viqueque, nune’e fatin we-lulik manas bele utiliza nafatin ba oin. Husu mós ba Konsellu suku inklui komunidade Waimori atu tau-matan ba fatin turizmu komunitáriu ne’e ho di’ak hodi atrai turista hosi rai-laran no rai-li’ur.

Tuir informasaun hosi komunidade lokál, we-lulik manas bele kura moras katar no moras seluk tan.

Fatin turizmu we-lulik manas iha fatin suas-an iha fatuk kuak no fasilidade seluk hanesan pisina ba ema boot no ba labarik sira, fatin deskansa, mini kafetaria, mini merkadu inklui sanitária públika.

Konstrusaun foun ba fatin turizmu komunitáriu ne’e hahú iha tinan 2021, ho durasaun serbisu durante fulan-neen.

Serimónia ne’e hetan partisipasaun hosi membru Governu balun, autoridade no komunidade lokál. 

Jornalista  : Vitorino Lopes da Costa

Editora       : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!