iklan

NASIONÁL, HEADLINE, SAÚDE

PHD apoiu tableta 240 ba SAMES

PHD apoiu tableta 240 ba SAMES

Ekipamentu Médiku iha armajen SAMES. Imajen Tatoli/Francisco Sony

DILI, 23 juñu 2022 (TATOLI)-Ajénsia Partnership for Human  Develompent Australia (PHD), kinta ne’e, apoiu ona tableta hamutuk 240 ba Servisu Autónomu Médikamentus Ekipamentus Saúde (SAMES) hodi instala sistema sistema M-Suplay nune’e bele fasilita servisu farmasiutíka nian iha munisípiu.

“Sistema informasaun jestaun  farmasiutíka   sai hanesan prioridade ida tantu iha ita-nia planu  estratéjiku SAMES nian maibé ho kooperasaun parseiru sira-nian apoiu ita halo instalasaun  ba sistema  M-Suplay ba munisípiu  no ospitais  konsege to’o iha sentru saúde sira entaun ida ne’e sai hanesan progresu ida ba ita,”Diretór Servisu Autónomu Medikamentus Ekipamentus Saúde ( SAMES), Santana Martins hateten bainhira simu apoiu ne’e iha SAMES Kampo Alor.

Notísia Relevante :SAMES husu fasilidade saúde hato’o pedidu distribui aimoruk

Instalasaun sistema M-Suplay ne’e sei fasilita tebes pesoál saúde sira ne’ebé servisu iha sistema informasaun jestaun farmasiutíka bainhira falta medikamentu no ekipamentu saúde, servisu operasionál iha Munisípiu la-persiza lori proposta to’o iha Dili, maibé prienze de’it iha sistema ne’e.

“Ita nia esperansa katak to’o iha tinan 2023  sistema rekizasaun ita la-presiza  lakon osan ba perdiam  no ba manutensaun  ka mina hodi lori pedidu mai iha  nasionál  maibé iha minutu balun ita-nia hakarak ne’e  ba to’o iha Diresaun Nasionál Farmasia no Medikamentu (DNFM)  no mai iha SAMES bele resposta ona no ita bele lalais hodi fó atendimentu,” Nia esplika.

Antes ne,e, nia dehan husi Divizaun Fundu Globál apoiu ona tableta 54 ba SAMES hodi instala ona sistema M-Suplay iha Munisípiu Bobonaro, Manatuto no Atauro.

“Agora 240  tableta ne’ebé  presiza  halo instalasaun  ba iha  postu saúde 54 -resin no dadus ne’ebé  mak ita rekolla katak  ita iha 325 postu saúde maka eziste iha teritoriu nasionál  signifika ita nafatin presiza apoiu husi parseiru sira. Atravesa husi parseiru desenvolvimentu ita-nia orsamentu rasik ne’ebé iha ita  tenke kompleta tan postu saúde 31  ne’ebé mak seidauk  instala m- suplay ida  ne’e,”Santana Martins hateten.

Diretór SAMES ne’e lori Governu Konstitusionál daualu agradese ba Ajénsia Partnership for Human  Develompent Australia (PHD), tanba fó ona apoiu ba SAMES hodi mellora sistema informasaun  jestaun farmasiutíka.

Notísia Relevante :Fundu Globál-SAMES selebra akordu tékniku instala mSupply ba munisípiu rua

Jornalista : Felicidade Ximenes

Editór    : Agapito dos Santos

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!