iklan

NASIONÁL, HEADLINE, OÉ-CUSSE (RAEOA), POLÍTIKA

Prezidente Autoridade RAEOA relata progresu ba PM Taur

Prezidente Autoridade RAEOA relata progresu ba PM Taur

Prezidente Autoridade RAEOA, Arsénio Paixão Bano.Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 12 setembru 2022 (TATOLI)–Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-cusse-Ambeno (RAEOA), Arsénio Paixão Bano, segunda ne’e, relata progresu servisu ba Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak.

“Ha’u mai informa dezenvolvimentu iha RAEOA ba Xefe Governu. Ezekusaun orsamentu RAEOA nian ne’ebé atinje ona 33,8% (millaun $30), ezekusaun ne’e la inkui ho projetu sira ne’ebé daudaun iha progresu hanesan konstrusaun estrada sira,” Arsénio Paixão Bano, relata hafoin hasoru malu ho Xefe Governu iha Rezidénsia Farol.

Aleinde ne’e, informa mós katak daudaun RAEOA halo hela preparasaun ba pilotu hodi lori aviaun ZEESM, tanba ne’e maka daudaun ema na’in-ida estuda hela iha Canada, nune’e bainhira sira fila, tinan oin bele lori rasik ona aviaun.

“Ha’u mós simu orientasaun hosi Primeiru-Ministru kona-ba investimentu saida mak RAEOA bele halo para ami mós hetan osan rasik. Entaun ha’u mós hato’o katak foin lalais ami asina tiha ona akordu ho Timor GAP atu estabelese estasaun kombustível iha RAEOA,” nia akresenta.

Notísia relevante: Timor GAP, E.P asina akordu ho SCD harii postu abastesimentu kombustível iha RAEOA

Aviaun ZEESM hatama ona reseita hosi fulan-janeiru to’o agostu hamutuk $300.000 resin. Ho orsamentu ne’ebé RAEOA iha, iha retormu ein termu sosiál no ekonómiku,” nia akresenta.

“Ita bele haree rasik ezemplu konstrui no reabilita eskola besik 20 ne’e retornu sosiál. Aleinde ne’e loke estrada rurál, projetu perfurasaun bee-moos hodi distribui ba komunidade, ne’ebé ha’u hanoin osan ne’ebé tau ba RAEOA ami uza duni ba dezenvolvimentu,” nia tenik.

Enkuantu, billete aviaun ZEESM ho kustu mínimu $40 no másimu $50.

Jornalista   : Antónia Gusmão

Editora        : Julia Chatarina

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!