iklan

Uncategorized

Suku Bikeli sai primeiru lugar iha kompetisaun kulinária “Ira Muta” Ataúro

Suku Bikeli sai primeiru lugar iha kompetisaun kulinária “Ira Muta” Ataúro

Reprezentante Xefe Governu, Ministru Koordenadór Asuntu Ekonomia (MKAE), Joaquim Amaral, hasai retrau hamutuk ho grupu tein hosi suku sira iha Ataúro ne’ebé kompete iha kompetisaun kulinária ‘Ira Muta’ iha festivál múzika no kultura Ataúro 2022 ne’ebé realiza hahú hosi 21-24 novembru. Imajen Tatoli. Mirondolina Barros Soares.

ATAÚRO, 24 novembru 2022 (TATOLI)—Reprezentante Xefe Governu, Ministru Koordenadór Asuntu Ekonomia (MKAE), Joaquim Amaral, hala’o abertura ba kompetisaun kulinária ‘Ira Muta’ hanesan hahan lokal hosi munisípiu Ataúro iha festivál múzika no kultura Ataúro 2022.

Kompetisaun “Ira Mura” ne’ebe partisipa hosi suku Bikeli, Macadade, Beloi no suku Vila Maumeta ne’e, to’o ikus grupu tein hosi suku Bikeli mak sai primeitu lugar ba kompetisaun kulinária refere.

“Eventu ida tein ne’e importante tebes, tanba Ataúro sei sai destinu turizmu ninian tanba turizmu ne’e importante relasaun ho hahan ne’ebé saudavel no baratu. Tanba la’ós turista hotu-hotu ema riku,” Joaquim Amaral hateten iha diskursu abertura ba kompetsisaun kulinaria, iha suku Vila Maumete, Ataúro, kinta ne’e.

Kompetisaun ida-ne’e nu’udar parte ida hosi eventu festivál kultura no múzika ne’ebé hala’o hosi Prezidensia Repúblika no Primeiru-Ministru.

Governante ne’e husu ba kamunidade Ataúro atu prepara ai-han ne’ebé atrai turista tenke saudavél no tenke duni prodús iha munisípio Ataúro.

“Kompetisaun ida-ne’e ba suku lima, haree mós oportunidade ida, ita-boot sira bele aproveita ita-boot sira-nia produtu ka Ataúro ninian hodi prepara atu konsumu rasik, nune’e mós kontribui iha indústria turizmo Ataúro,” nia deklara.

Nia espera liuhosi kompetisaun kulinária hirak ne’e, partisipante sira bele apreende liután hodi prepara hahan lokál husi Ataúro no promove turizmo iha Ataúro liuhosi prepara kulinária ne’ebé saudavél.

“Lori Primeiru-Ministru nia naran, hakarak agradese ba partisipantes hotu liu-liu patrosinadór sira ne’ebe ajuda organiza no fó apoiu ba grupu tein sira,” nia hateten.

Reprezentante manán-na’in hosi suku Bikeli, Sofi Alves, hateten hahan ne’ebé mak sira tein iha kompetisaun kulinária refere nu’udar ai-han ne’ebe mak oferese ba turista sira.

“Ha’u la espera katak ohin ami-nia grupu manán iha kompetisaun. Karik kompetisan ne’e iha, ami sei promove nafatin,” nia dehan.

Produtu husi ai-han “Ira Muta” mak hanesan batar tuku belar, fore no marungi.

Hosi kompetisaun ne’e, primeiru lugar hetan osan ho montante $200 ho fugaun no grupu haat sira seluk mós manán osan ho montante $200.

Jornalista : Mirandolina Barros Soares

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!