iklan

JUSTISA, HEADLINE

Partidu hitu lakon ona estatutu, TR verifika dokumentu kandidatu partidu PDS

Partidu hitu lakon ona estatutu, TR verifika dokumentu kandidatu partidu PDS

Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos Santos. Imajen Tatoli /Egas Cristovão.

DILI, 13 janeiru 2023 (TATOLI) – Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos Santos, hateten  Tribunál Rekursu verifika kandidatu Partidu Dezenvolvimentu Sosiál (PDS) no rejista tán partidu polítiku foun maka  Partidu Os Verdes de Timor, enkuantu partidu hitu mak lakon ona estatutu.

“Horseik Ministeriu Justisa submete tán kandidatu partidu polítiku ida tan, mak  Partidu Dezemvolvimentu Sosiál (PDS), agora Supremu Tribunál Justisa haree hela nia dokumentu”, Deolindo hateten.

Prezidente Tribunál Rekursu, subliña iha mós partidu hitu ne’ebé lakon ona sira nia estatutu hanesan partidu, mak Asosição Social Demokrata Timorense (ASDT), Klibur Oan Timor Asuwain  (KOTA), Partidu Demokrátiku Liberál (PDL), Partidu Unidade Nasionál (PUN), Partidu Repúblika Nasionál Timor-Leste (PARENTIL), Partidu Nasionál Timorense (PNT) no Partidu Trabalhalista Timor(PTT).

“Iha partidu hitu maka hanesan ha’u deklra ona katak lakon ona sira nian estatutu hanesan partidu polítiku no lakon ona estatutu legál hanesan partidu tanba sira la konkore iha eleisaun tinan lima kotuk, tanba ne’e Tribunál Rekursu liuhosi desizaun koletiva katak sira ne’e la tuir ona eleisaun ba tinan ne’e”, revela nia.

Nia esplika desizaun ne’e katak partidu polítiku balun ne’ebé maka lakon ona estatutu hanesan partidu rekore mai Tribunál Rekursu, maibé liuhosi desizaun Tribunál koletivu mantein nafatin desizaun ne’e katak partidu sira ne’e lakon ona estatutu legál hanesan partidu polítiku tanba tinan lima kotuk sira la konkore eleisaun parlamentár.

Tanba iha lei mós koalia katak partidu ne’ebé la konkore eleisaun parlamentár iha tinan lima nia laran, tinan lima tuir fila fali mai sei lakon estatutu hanesan partidu polítiku no labele partisipa eleisaun.

Kona-ba preparasaun eleisaun parlamentár 2023, Deolindo afirma Tribunál Rekursu seidauk simu lista kandidatura partidu polítiku ruma.

“Tempu seidauk to’o tanba ita koalia eleisaun parlamentár bainhira Prezidente Repúblika dekreta loron eleisaun parlamentar, Tribunál Rekursu foin ezerse nian kompetéensia hanesan Supremu Tribunál Justisa, foin simu lista kadidatura partidu polítiku ne’ebé kokore eleisaun parlamentár”, Prezidente Tribunál Rekursu subliña.

Iha iha lei N.º 9/2017 de 5 iha alterasaun dahaat lei  n.º 6/2006, de 28 de dezembro lei eleitorál kona-ba lei eleitorál Parlamentu Nasionál nian ne’ebé previstu iha artigu 23 hateten partidu polítiku ne’ebé iha estatutu legál hanesan partidu polítiku tenke submente lista kandidatura ba Supremu Tribunál Justisa no  Supremu Tribunál Justisa maka iha direitu halo validasaun no proklama katak partidu refere bele iha direitu konkore eleisaun.

“Partidu polítiku ne’ebé maka iha ne’e nia totál sei nafatin  hanesan uluk  porvolta iha partidu rua nulu resin ne’ebé maka antes ne’e kokore iha eleisaun parlamentár iha tinan lima kotuk,”

Totál Partidu polítiku ne´ebé konkore iha eleisaun parlamentár tinan kotuk hamutuk 20-resin, enkuantu partidu politiku no koaligasaun partidaria ne’ebé tuir eleisaun parlamentár iha 2017 mak Bloku Unidade Popular (koligasaun partidaria), Partidu Milénium Democrático (PMD), Partidu liberta Povo Aileba (PLPA) Partidu Democrática República de Timor (PDRT).

Partidu Associacao Popular Monarquia Timorense (APM), Partidu Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), Partidu Esperanca da Patria (PEP) Partidu Sosialista Timor (PST), PDP, Partidu ba Dezenvolvimentu Popular (PDP), Congresso Nacional de Reconstrucao de Timor Leste (CNRT), Partidu Republicano (PR), Uniao Democrática Timorense (UDT), Partidu Democráta Cristão (PDC),Partido Movimento Libertasaun Povo Maubere (MLPM), Partidu da Libertacao Popular (PLP), Partidu Democrático (PD),partidu Unidade Nacional Democrática da Resistencia Timorense (UNDERTIM), Partido do Unidade Dezenvolvimentu Demokratiku (PUDD ),  Partidu Timorense Democratico (PTD) ,Partidu Frenti-Mudanca (FM),  Partidu  Social Democráta (PSD),  Partido Centro Accao Sosial Democrata Timorense (CASDTL), Partido do Desenvolvimento Nacional (PDN), Frente Revolucionário de Timor Leste Independente (FRETILIN).

Jornalista: Natalino Costa

Editór : Zezito Silva

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!