iklan

EKONOMIA, MUNISÍPIU, VIQUEQUE

Kioske 600 iha Viqueque hetan ona lisensa negósiu hosi SERVE

Kioske 600 iha Viqueque hetan ona lisensa negósiu hosi SERVE

Edifísiu SERVE, I.P iha munisípiu Viqueque. Imajen Tatoli/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 06 marsu 2023 (TATOLI)— Negosiante ne’ebé loke kioske iha munisípiu Viqueque hamutuk 600-resin konsege halo ona rejista lisensa negosiu bá iha sukursál Servisu Verifikasaun Emprezariál, Institutu Públiku (SERVE, I.P) iha  munisípiu Viqueque.

“Iha fulan novenbru tinan kotuk 2022, ami ba halo sosializasau ba nivél postu lima liuliu negosiante ki’ik sira no rejistu movél bá direta negosiante sira-nia fatin. Nune’e iha munisípiu Viqueque ita-nia negosiante kioske ki’ik sira-ne’ebé hala’o sira-nia atividade negósiu kuaze 600-resin mak rejistu no hetan ona lisensa negósiu nian”, Koordenadóra SERVE,I.P sukursál Viqueque, Cesaltina da Concieção Soares, hateten ba jornalista sira, iha ninia kanaar fatin, Beloi, Viqueque Villa, segunda ne’e.

Cesaltina hatutan, maioria negosiante ki’ik sira iha munisípiu Viqueque ne’e seidauk hatene kona-ba prosesu lisensa nian, nune’e liu husi atividade sosializasaun ba negosiente sira maka foin sira komprende no halo rejistu ba negósiu.

Prosesu rejistu ne’e, resposavél ne’e afirma  negosiante sira tenke iha dokumentu sira hanesan Billete Identidade (BI), maibé iha Viqueque barak maka seidauk iha BI.  Tanba ne’e, difikulta negosiante sira rejista nia negósiu.

“Ami haruka sira ba trata tiha sira nian BI hafoin halo rejistu negósiu. Tanba atu kritériu rejistu tenke iha mapa negósiu, kartau eleitorál, karik kaben na’in tenke iha sertidaun kazamentu no BI maka ami foin prosesa rejista lisensa negosiante sira nian”, nia afirma.

Tuir dadus husi fulan janeiru SERVE,I.P Viqueque rejistu foun hamutuk 17, rejistu unipesoal LDA haat no enin 13, halo renovasaun fatin, aumenta atividade no troka estrutura hamutuk 13, inklui halo alterasaun lima.

Kona-ba taxa, nia dehan SERVE,I.P Viqueque rekolla husi fulan janeiru ho totál hamutuk $290 maka hatama kofre Estadu, taxa husi fulan fevereiru agora dadaun sei prosesu rekolla nian laran.

“Ami hakarak husu ba negosiante ki’ik sira-ne’ebé seidauk rejista lisansa negósiu mai edifísiu sukursál SERVE,I.P hodi halo rejistrasaun”, nia sujere.

Entretantu sukursál SERVE,I.P munisípiu Viqueque dadaun ne’e funsionáriu na’in-12 inklui koordenadór hodi halo atendimentu ba prosesu rejistu lisensa nian.

Jornalista: Vitorino Lopes da Costa
Editór        : Florencio Miranda Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!