iklan

EDUKASAUN, HEADLINE, LAUTÉM

MEJD sei konstrui Eskola ualu iha Lautém

MEJD sei konstrui Eskola ualu iha Lautém

Progresu atuál konstrusaun eskola ESJ Calixa, iha suku Uma-ki’ik, munisípiu Viqueque. Imajen/ Vitorino Lopes da Costa

LAUTÉM, 08 maiu 2023 (TATOLI)- Tinan ida ne’e, Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) sei konstrui tan eskola hamutuk ualu iha munisípiu Lautém.

“Semana hirak liu ba MEJD hamutuk ho enjiñeiru mai vizita ona Servisu Edukasaun Munisípiu Lautém no halo ona peskiza ba eskola sira iha   Postu Adminstrativu sira mak hanesan Iliomar, Lore, Lautém, Lospalos, Tutuala no Luro. Kada Postu Adminstrativu sei konstrui eskola ida ka rua bazea ba rezultadu survei (peskiza),” Diretór Servisu Edukasaun Munisípiu Lautém, Rui Manuel Miranda da Costa, informa ba TATOLI iha nia edifísiu Lospalos Vila, segunda ne’e.

Dirijente ne’e akresenta, konstrusaun eskola iha Lautém kuaze uza  eis-konstrusaun eskola Indonézia nian ne’ebé maioria  nia kondisaun aat  hotu  ona no presiza hadi’a hodi garante kualidade edukasaun iha Timor-Leste.

“Munisípiu Lautém presiza hadi’a eskola no konstrui eskola foun tanba kuaze eskola sira iha Lautém uza de’it konstrusaun antigu Indonézia nian. Tempu to’o ona Governu liuhosi MEJD tenke konstrui ona eskola foun hodi nune’e eskola-oan sira bele iha fatin dignu hodi mellora kualidade edukasaun iha Timor – Leste,” nia subliña.

Iha biban ida ne, Servisu Edukasaun Lautém hamutuk ho inan aman agredese ba MEJD   ne’ebé hahú ona konstrui eskola sira, espera katak sei hadi’a konstrusaun eskola ho gradualmente iha tinan 2023 ba leten hodi garantia sistema kualidade edukasaun iha Timor – Leste.

Antes ne’e, iha tinan 2022 to’o inísiu 2023 Governu liuhosi MEJD konstrui ona estabelesimentu ensinu foun hamutuk 25 iha Munisípiu Lautém.

Entertantu MEJD liuhosi Orsamento Jerál Estadu (OJE) 2023 aloka ona $ 15 millaun hodi konstrui  uma eskola hamutuk 100 liu  iha territóriu nasionál no munisípiu sira, inklui Lautém.

 

Journalista      : Camilio de Sousa

Editora            : Nelia Borges

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!