iklan

EKONOMIA, BOBONARO, HEADLINE, MUNISÍPIU

Komunidade husu MOP konstrui ponte iha Molop no mota Laku

Komunidade husu MOP konstrui ponte iha Molop no mota Laku

Laiha ponte halo komunidade suku Molop, postu administrativu Bobonaro, munísipiu Bobonaro liu de'it iha mota Pazol diresaun aldeia Ma-Ui ba aldeia Omelai no Anapal. Imagen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 09 fevereiru 2024 (TATOLI)-Komunidade sira husu Ministériu Obra Públika (MOP) atu tau planu prioridade hodi konstrui ponte sira-ne’ebé pertense iha mota Pazol lokaliza iha aldeia Ma-Ui no aldeia Omelai, suku Molop no mota Laco baliza entre suku Sibuni no suku Ai-Asa, postu administrarivu Bobonaro, munisípiu Bobonaro.

Xefe suku Molop, António Maia, esplika situasaun udan komunidade sira difisil tebes atu movimentu ba mai tanba hosi Molop atu ba postu Bobonaro no kapitál Maliana tenke hakuur mota tolu ne’ebé ho área luan tebes.

Líder komunitária ne’e hato’o apelu refere tanba iha tinan 2022 mota Laku lori no hamate komunidade Molop, oan ho Aman hafoin  viajen hosi postu Bobonaro iha tempu udan.

Laiha ponte halo komunidade suku Molop, postu administrativu Bobonaro, munísipiu Bobonaro liu de’it iha mota Pazol diresaun aldeia Ma-Ui ba aldeia Omelai no Anapal. Imagen Tatoli/Sérgio da Cruz.

Alende ne’e iha tinan entre 2015 no 2016 mos akontese mota lori komunidade na’in tolu no la konsege salva sira-nia vida.

Notísia relevante: Komunidade Molop hetan ‘asu dada mate-isin ida’

“Iha tempu udan komunidade suku Molop liu ladi’ak, iha-ne’ebá mota boot ida no ki’ik rua ne’e, ami husu governu pelumenus tau netik ponte ba iha mota hirak-ne’e atubele fasilita komunidade suku Molop liu ba mai,” nia informa ba Tatoli, iha edifísiu Administrasaun Postu Administrativu Bobonaro, kinta ne’e.

Xefe suku ne’e dehan, situasaun ne’e afeta ba atividade ekonomia, tanba tempu udan komunidade sira labele lori produtu lokál asesu ba merkadu.

“Sira mai basar to’o mota, maibé mota boot sira fila fali, entaun sira-nia produtu atu fa’an iha merkadu, sira lori fila-fali, pasiénsia sasán sira-ne’e estraga de’it no soe de’it, tanba iha Molop merkadu laiha, ne’ebé susar tebes sira atu hetan rendimentu,” nia katak.

Nia observa situasaun refere difikulta tebes ba komunidade sira-ne’ebé moras liu-liu inan isin rua sira-ne’ebé knotak moras atu partu.

“Ami komunidade suku Molop bolu malu ami hulan de’it hosi suku Molop mai to’o postu Bobonaro, dalan mós ladi’ak, mai mak mota sai pasiénsia ami lori fila, ita bele ko’alia dehan depende Maromak mak bele hatene ninia vida,” nia dehan.

Tuir dadus suku Molop iha aldeia tolu mak hanesan Omelai, Lonlolo, Leobalo no Molop-Taz ho totál populasaun 1,826 no uma-kain 407.

Notísia relevante: Abitante sira iha Omelai halerik ba estrada-ponte

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!