iklan

COVALIMA, HEADLINE

Edukasaun Covalima relata progresu konstrusaun infraestrutura edukativa 10

Edukasaun Covalima relata progresu konstrusaun infraestrutura edukativa 10

Diretora Edukasaun Covalima,Elda de Fátima. Imajen/Celestina Teles.

COVALIMA, 26  fevereiru 2024 (TATOLI)  – Diretora Servisu Edukasaun munisípiu Covalima, Elda de Fátima, relata katak Projetu Konstrusaun no Reabilitasaun Infraestrutura Edukativa (PKRIE) 10 ne’ebé daudaun la’o hela iha munisípiu refere iha hela andamentu.

Elda de Fátima lembra katak, iha 2023, Covalima hetan projetu komunitáriu 10 ho nia orsamentu hamutuk millaun $1,7 ne’ebé daudaun ne’e iha hela prosesu konstrusaun nia laran.

Konstrusaun ba estabelesimentu eskolár 10 ne’e mak Eskola Bázika Filiál (EBF) 1,2 ho orsamentu $821.159,93 no nia progresu foin atinje 28%, tanba agora mak fui sinta no harii ai-riin varanda; Eskola Bázika Sentrál (EBC, sigla portugés) Fohobua ho nia verba $86.228,33 atinje 29% no agora fui sinta, halo janela no varanda; Pré-eskolár (EPE) Belulik Kraik nia orsamentu ba konstrusaun $9.147,20 ho nia progresu iha ona 30% no serbisu iha terrenu agora aterru rai no fui sinta; EBF Tobur iha verba $84.298,14 ne’e atinje 25% no daudaun harii ai-riin, hada batako no aterru rai; EPE Suai Loro iha verba ba projetu $95.318,89 nia progresu iha 30% no serbisu ne’ebé halo daudaun mak harii ai-riin, hada batako no aterru rai.

Aleinde de ne’e, EPE Ogues iha orsamentu $96.524,37 ne’e atinji 30% ho progresu serbisu fui sinta no halo ai-riin varanda, EPE Camnasa nia progresu foin 14% ho nia verba ba konstrusaun $109.338, 63, EPE Tali-oan progresu foin iha 13% no nia orsamentu mak $108.804,91, EBF Zulo Tas progresu 18% no nia verba $96.098,36 no projetu konstrusaun eskola CAFE mak atinje ona 73% ho nia orsamentu $820.206,62.

Diretór EBC Fohobua, Joaquim dos Santos, hatete konstrusaun edifísiu eskola ne’ebé lokaliza iha Suku Lalaua, postu Tilomar, iha Covalima, seidauk finaliza tanba fornesimentu materiál ne’ebé tarde, nune’e implika ba obra eskola ne’e.

“Prosesu konstrusaun EBC Fohobua iha fevereiru foin atinji 29%, tanba fornesimentu materiál tarde iha prosesu halo fondasi, maibé agora fui ona sinta. Ita espera iha abríl bele finaliza ona konstrusaun eskola”, Joaquim dos Santos hatete.

Projetu komunitáriu ba konstrusaun EBC Fohobua hahú iha novembru 2023 ne’ebé nia implementasaun ne’e ho durasaun fulan neen.

Notísia relevante: Eskola neen iha Covalima hahú ona projetu konstrusaun no reabilitasaun

Jornalista: Celestina Teles

Editora: Maria Auxiliadora

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!