iklan

POLÍTIKA

JSMP husu PN altera kódigu sívil rekoñesimentu kazamentu ba relijiaun seluk

JSMP husu PN altera kódigu sívil rekoñesimentu kazamentu ba relijiaun seluk

JSMP lidera Instituisaun Relijioza sira hasoru malu ho Komisaun A, Palamentu Nasionál, iha Salaun Enkontru Komisaun A, hodi ko’alia kona-ba alterasaun ba provizaun Artigu 1475 Kódigu Sivíl (KS) kona-ba rekoñesimentu ba kazamentu ne’ebé artigu hosi Kódigu ne’e rekoñese de’it kazamentu Sivíl, kazamentu Katóliku Monogámiku no kazamentu Barlakeadu. Imajen/Mídia JSMP.

DILI, 29 fevereiru 2024 (TATOLI)—Koordenadór Unidade Observasaun ba Parlamentu Nasionál (PN) hosi Programa Monitorizasaun Sistema Judisiál (JSMP, siglá inglés), José Pereira, kontinua husu ba Parlamentu Nasionál atu iha lejislatura daneen ne’e atu altera kódigu sívil hodi rekoñese kazamentu konfisaun relijiozu hanesan Islam (Musulmanu), Hindu ho seluk tan.

Notísia Relevante: Komisaun A rona preokupasaun konfisaun relijiozu kona-ba rekoñesimentu kazamentu

Nia dehan, durante tempu naruk JSMP halo advokásia ba hadi’a kódigu sívil liuliu artigu 1475 kona-ba rekoñesimentu ba kazamentu konfisaun relijiaun sira seluk, tanba kódigu sívil ne’e rekoñese de’it kazamentu katóliku, monogámiku, sívil ho barlakeadu, maibé konfisaun relijiozu sira seluk sira ninia kazamentu ne’e la rekoñese.

“Bainhira ita haree ne’e konsidera ita-nia Estadu ne’e legalmente ita uza prodús lei ida viola fali sidadaun sira seluk nia direitu ne’e halo diskriminasaun boot. Tanba, Estadu ne’e labele diskrimina nia sidadaun, ne’e mak ami husu tinan barak ona lei ne’ebé tinan 10-resin ona, kle’ur loos ona, Estadu ne’e tenke tau atensaun liuliu Parlamentu Nasionál atu altera lei ne’e,” nia hateten ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Nia sujere, PN atu haree altera lei ne’e karik iha opsaun rua propoin altera provizaun artigu ne’e hodi rekoñese kazamentu konfisaun relijiozu sira seluk ou altera artigu hodi konsidera de’it kazamentu sívil ou rejistu sívil de’it, ne’ebé konfisaun relijiozu hotu-hotu atu trata dokumentu ofisiál sira-ne’e nia aprezenta de’it dokumentu ida rejistu sívil nian.

Konfisaun relijiozu sira seluk nia sertidaun kazamentu ne’e utiliza ba ida-idak ninia instituisaun relijiaun, maibé ba Estadu nian dokumentu sira Estadu nian ida de’it, ne’ebé iha opsaun rua mak ida altera rekoñese konfisaun relijiaun sira-nia kazamentu ou se lae lalika rekoñese ida de’it, rekuiñese de’it ida Estadu nian, ne’e di’ak-liu labele hamosu diskrimasaun ba sidadaun sira.

Nia dehan, tanba tuir sensu populasaun iha tinan 2015 nina ne’e, populasaun sira-ne’ebé la’ós katóliku ne’e konstitui pursentu rua (2%) no agora aumenta tan, nune’e se la altera Estadu viola sidadaun sira-nia direitu.

Enkuantu, antes ne’e JSMP hamutuk ho konfisaun relijiaun sira seluk hasoru ona komisaun A trata asuntu Justisa no Konstituisionál hodi hato’o preokupasaun refere atu husu tau atensaun.

Notísia Relevante: JSMP fó paresér PN altera kódigu sivíl rekoñesimentu kazamentu ba relijiaun seluk

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór        : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!