AMB husu dirijente foun ezekuta OJE 2024 ho responsabilidade